Kende Ügyvédi Iroda
Adatvédelmi Tájékoztatója

Hatály: 2021. január 01.

1. Fogalom meghatározások 

GDPR rendelet:  Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27.-i (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmében és az ilyen adatok szabad áramlásáról

Honlap: www.kendeugyved.hu

Felhasználó: Honlap látogató, Ügyfél

Szolgáltató: Kende Ügyvédi Iroda, képviseletében Dr. Kende Andrea ügyvéd

Szolgáltatás: ügyvédi szolgáltatás, amit a Kende Ügyvédi Iroda nyújt a Felhasználóknak, Ügyfeleknek. 

2. Szolgáltató által alkalmazott elvek a személyes adatok kezelése során

A GDPR rendelet 5. cikkével összhangban „a személyes adatok
-kezelését  jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
– gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztet-hetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
-az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
-pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
-tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
-kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
-Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).”

 

3. Adatkezelések köre a Honlapon: 

3.1. Cookie

3.1.1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

3.1.2. Az érintettek köre: Felhasználó

3.1.3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

3.1.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusaAdatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

3.1.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

3.1.6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

3.1.7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

3.2. Letöltések

3.2.1. Az adatgyűjtés ténye: 

Név

E-mail cím

3.3.2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Letölthető dokumentumok linkjének megküldése

3.3.3. Az érintettek köre: Letöltést választó Felhasználók

3.3.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelés a letöltések alatt történik.

3.3.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

3.3.6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 • A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 2370 Dabas, Vörösmarty u. 43.
 • e-mail útján az iroda@kendeugyved.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 774 44 46 számon.

3.3.7.Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

3.3.8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy jelentkezni tudjon az adott tanfolyamra.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudja az adott tájékoztatót letölteni.

 

3.3. Időpont foglalás

3.3.1. Az adatgyűjtés ténye: 

Név

Telefonszám

E-mail cím

3.3.2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás

3.3.3. Az érintettek köre: Időpontot foglaló Felhasználók

3.3.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelés a konzultáció megkezdéséig tart.

3.3.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

3.3.6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 • A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 2370 Dabas, Vörösmarty u. 43.
 • e-mail útján az iroda@kendeugyved.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 774 44 46 számon.

3.3.7.Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

3.3.8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy jelentkezni tudjon az adott tanfolyamra.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tud az adott időpontra jelentkezni.

 

3.4. Facebook, közösségi médiák

3.4.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3.4.2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Honlapot.

3.4.3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

3.4.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

3.4.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

4. Felhasználó jogai

4.1. Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen az adatkezelés céljáról, idejéről, illetve a kezelt adatok őrzéséről, felhasználásáról.

 

4.2. Helyesbítéshez fűződő jog

Ön jogosult arra, hogy kérje adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

 

4.3. Törlés joga

Ön jogosult arra, hogy jogszabályban meghatározott esetekben kérje adati törlését tőlünk.

 

4.4. Korlátozás joga

Ön jogosult arra, hogy jogszabályban meghatározott esetekben korlátozza az általunk kezelt adatait.

 

4.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy jogszabályi feltételek fennállása  esetén tiltakozhat az adatkezelésünk ellen.

 

4.6. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy adatait átvigye egy másik szolgáltatóhoz.

 

5. Intézkedési határidők 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

6. Értesítés adatvédelmi incidensről

6.1.  Felhasználó értesítése 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

6.2. Hatóság értesítése

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

7.  Panasz

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ügyvédi segítségre van szüksége?
Értékalapú, ügyfélközpontú jogi szolgáltatások
Címünk

2370 Dabas,

Vörösmarty u. 43.

Ügyfélfogadás

Bejelentkezés alapján

06 70 773 44 46

www.kendeugyved/idopont

Kapcsolat
06 70 773 44 46 iroda@kendeugyved.hu read the full info hereofficial website

Share this:

Call Now Button